Aktualności

30 grudnia 2022

500 mln EUR dla firm z Polski Wschodniej

W budżecie obowiązującym do 2027 r., firmy z najmniej rozwiniętych regionów Polski mogą liczyć na dodatkowe 500 mln euro, pozwalających sfinansować inwestycje ukierunkowane na rozwój działalności.

Poniżej prezentujemy najbardziej atrakcyjne propozycje dla przedsiębiorstw, ustalone w ramach szczegółowego opisu priorytetów Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Na szczególną uwagę zasługuje priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Składa się on z pięciu programów ukierunkowanych na rozwój firm – zwłaszcza z sektora MŚP.

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Aktualizacja z 15.03.2023 r.: Wnioski będą przyjmowane w terminie od 05.09.2023 r. do 31.10.2023 r.

Program inkubacji innowacyjnych mikro- oraz małych firm, składający się z dwóch komponentów:

a) inkubacja – testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji biznesowych, przygotowanie modelu biznesowego dla wdrożenia nowych produktów lub usług. Koszty kwalifikujące się do wsparcia (rzędu 100%):

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne);
 • usługi specjalistyczne (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe);
 • koszty opieki menagera inkubacji.

b) wsparcie rozwoju – pomoc we wdrożeniu założeń opracowanych w komponencie I. Koszty kwalifikujące się do wsparcia (rzędu 85%, lecz nie więcej, niż 600 000 zł):

 • wynagrodzenia osób uczestniczących w projekcie;
 • usługi specjalistyczne;
 • zakup rzeczowych aktywów trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • koszty związane z marketingiem i promocją.

Działanie 1.2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Aktualizacja z 15.03.2023 r.: Wnioski będą przyjmowane w terminie od 02.08.2023 r. do 25.10.2023 r.

Wsparcie dotyczy inwestycji realizowanych w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 – obejmujących zarówno fazę planowania (opracowanie tzw. mapy drogowej), jak i wdrożenie zaleceń wynikających z rekomendowanej strategii robotyzacji.

Wydatki podlegające finansowaniu:

 • usługi doradcze dot. audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej;
 • usługi doradcze dot. opracowania oraz wdrożenia mapy drogowej;
 • zakup i instalacja środków trwałych (maszyn i urządzeń);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • usługi szkoleniowe.

Maksymalna wartość dofinansowania – 3 000 000 PLN.

Działanie 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Aktualizacja z 15.03.2023 r.: Wnioski dot. I etapu będą przyjmowane w terminie od 10.10.2023 r. do 19.12.2023 r.

Dwuetapowe wsparcie projektów polegające na wdrażaniu modelu biznesowego opierającego się na gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym:

a) etap I – Opracowanie modelu biznesowego transformacji w kierunku GOZ;

b) etap II – Wdrożenie ww. modelu biznesowego.

Dofinansowanie (do kwoty 150 000 zł w I etapie oraz 3 500 000 zł w II etapie) będzie obejmowało następujące wydatki:

 • usługi doradcze związane z opracowaniem/wdrożeniem modelu biznesowego GOZ;
 • roboty i materiały budowlane;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • szkolenia.

Działanie 1.4. Wzornictwo w MŚP

Aktualizacja z 15.03.2023 r.: Wnioski będą przyjmowane w terminie od 09.05.2023 r. do 29.08.2023 r.

Wsparcie MŚP dot. wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych produktów i usług. Inwestycje we wskazanym programie winny obejmować zarówno opracowanie strategii wzorniczej (w wyniku audytu przeprowadzonego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), jak i jej wdrożenie. Finansowanie do kwoty 3 000 000 zł zostanie spożytkowane na wydatki takie jak:

 • usługi doradcze związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz opracowaniem i wdrożeniem strategii wzorniczej;
 • zakup i instalacja środków trwałych (maszyn i urządzeń);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • usługi szkoleniowe.

Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki

Aktualizacja z 15.03.2023 r.: Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14.04.2023 r. do 24.04.2023 r.

Zwrotne finansowanie w postaci pożyczek z preferencyjnym oprocentowaniem będzie dedykowane podmiotom z tzw. branży czasu wolnego, w tym m.in.: obiektom noclegowym i gastronomicznym, organizatorom wydarzeń związanych ze sportem i rekreacją, organizatorom turystyki (w tym zdrowotnej), firmom promującym produkty regionalne i tradycyjne.

Wydatki kwalifikowalne w programie stanowią koszty zakupu:

 • gruntów oraz nieruchomości zabudowanych – w ograniczonym zakresie;
 • robót i materiałów budowlanych;
 • środków trwałych, w tym wyposażenia;
 • środków transportu do przewozu osób.

Budżet każdego z wymienionych powyżej działań opiewa na kwotę 100 milionów euro. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z woj.: lubelskiego, mazowieckiego (z wyłączeniem podregionu warszawskiego), podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Szczególnie preferowane będą inwestycje wpisujące się w obszary wspólne dla regionalnych inteligentnych specjalizacji co najmniej dwóch z ww. województw, tzn.:

 • żywność i produkty rolno-spożywcze;
 • ekologia;
 • turystyka, medycyna, zdrowie;
 • energetyka;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT);
 • budownictwo ekologiczne;
 • produkcja maszyn i urządzeń.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

« Powrót