Aktualności

8 lipca 2020

Dotacje dla firm dotkniętych skutkami pandemii – Warmia i Mazury

W piątek 3 lipca 2020 r. Komisja Europejska przesłała oficjalną zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Na wsparcie firm w okresie kryzysu przeznaczono 14 557 720 EUR.

Jeszcze w tym roku mikro-, małe i średnie firmy z Warmii i Mazur będą mogły ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP. W programie wyodrębniono osobny schemat : Przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Dofinansowanie będzie obejmowało trzy typy projektów:

  • 1: Finansowanie kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 (9 279 900 EUR)
  • 2: Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (4 300 000 EUR)
  • 3: Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 (977 820  EUR)

Dla typu projektów nr 1 wybrany zostanie grantodawca, tj. podmiot, który udzielać będzie grantów na kapitał obrotowy dla mikro- i małych firm wykazujących istotną zmianę sytuacji ekonomicznej (spadek przychodów o min. 30%) oraz prowadzących działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, w tym odprowadzających podatki dochodowe.

Wartość grantów uzależniona będzie do wielkości zatrudnienia. Dofinansowane do 100% wydatki mogą dotyczyć pokrycia dowolnych bieżących opłat i kosztów.

Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach tj.: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii.

W projektach typu nr 2, mikro-, małe i średnie firmy mogą uzyskać do 90% dofinansowania kosztów inwestycji (maksymalnie 500 tys. zł netto) prowadzących do ułatwienie prowadzenia działalności. Finansowanie będzie obejmować wydatki tj.:

  • dostosowanie stanowisk pracy, w tym m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej (do 30% kosztów w projekcie) oraz testy zdrowotne dla pracowników;
  • zakup sprzętu i usług zapewniających ciągłość pracy, w tym m.in. usługi doradcze (do 10% kosztów w projekcie), dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie itp.).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie istotnej zmiany sytuacji ekonomicznej (spadek przychodów o min. 25%), niezaleganie w US i ZUS oraz prowadzenie działalności na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Premiowane będą m.in. działalności w branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii, poziom zatrudnienia oraz zakres planowanego wpływu projektu na działalność przedsiębiorstwa.

Typ nr 3 projektów dedykowany jest mikro-, małym i średnim firmom realizującym projekty o wartości netto od 100 tys. zł do 1 mln zł, w tym 90% kosztów stanowić może dofinansowanie. Inwestycje winny trwać nie więcej, niż pół roku i być związane z produkcją:

  • wyrobów leczniczych lub ich komponentów (w tym szczepionek);
  • sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, narzędzi diagnostycznych);
  • środków odkażających i ich produktów pośrednich;
  • narzędzi do gromadzenia i/lub przetwarzania danych.

Dodatkowe punkty otrzymają m.in. przedsiębiorcy planujący produkcję na rzecz służby ochrony zdrowia, posiadający niezbędne atesty oraz planujący produkcję na skalę szerszą, niż lokalna.

Zważywszy, że w ww. programach umowy muszą zostać podpisane do końca bieżącego roku, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

« Powrót