Aktualności

8 stycznia 2019

Dotacje na projekty badawcze

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. OGŁOSIŁA NABÓR WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ  PRZEDSIĘBIORSTW ( W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE, PODDZIAŁANIA 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE)- WSPARCIE DOTACYJNE

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa:

 •  działalność twórcza
 •  działalność obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe
 •  działalność podejmowana w sposób sysytematyczny
 •  działalność, której celem jest zdobycie nowej wiedzy, oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań

Kto może ubiegać sie o dofinasowanie:Wnioski moga składać przedsiębiorcy samodzielnie, lub ewentualnie w partnerstwie z:

 • innymi przedsiębiorcami
 • podmioty tworzące sysytem szkolnictwa wyższego i nauki
 • szkołami wyższymi
 • IOB
 • izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców
 • organizacjami pozarządowymi
 • innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe

W terminie od 15 lutego 2019r. do 29 marca 2019r. – ocena wniosku trwa ok 8 miesięcy

Ukierunkowanie terytorialne:

Działania realizowane będą na obszarze całego województwa pomorskiego

Na co można otrzymać dofinasowanie:

W ramach prac badawczo – rozwojowych:

 • realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji nowych lub ulepszonych produktów/procesów/usług 
 • wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych zrealizowanych w ramach projektu tj. wprowadzanie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbednych obiektów, maszyn i urzadzeń – wyłącznie w powiazaniu z prowadzonymi badaniami, jako kolejny etap w ramach jednego procesu badawczo- rozwojowego
 • wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiebiorstwa dla własnych rozwiazań technicznych, w tym przygotowania  zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy własności przemysłowej
 • zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektulanej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrążonym produktem lub usługą
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzajacych do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami
 • Mikro przedsiębiorswo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza równowartości 2 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niz 50 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR
 • Średnie przedsiębiorswto – przedsiębiorstwo zatrudniajace mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR
 • Duże przedsiebiorswto- pozostałe

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczo rozwojowej:

 • budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług

WAŻNE

W ramach jednego projektu (tj. wniosku o dofinasowanie) można łączyć projety w ramach prac badawczo-rozwojowych, oraz w ramach tworzenia i rozwoju infrasrtuktury badawczo rozwojowej

W pozostałym zakresie łączenie typów projektów nie jest dopuszczalne.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania - część badawcza

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000 PLN

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 80% kosztów kwalifikacyjnych

W CELU OTRZYMANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI EKSPERTAMI

« Powrót