Aktualności

8 grudnia 2022

Dotacje w woj. pomorskim w budżecie 2021-2027

7 grudnia 2022 r. została zaakceptowana ostateczna wersja programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP). Dokument prezentuje kluczowe założenia dot. kontynuacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z lat 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej. Zostały one przygotowane w toku negocjacji z Komisją Europejską.

Obszary tematyczne przewidziane do wsparcia w najbliższych latach, obejmują następujące zagadnienia:

– gospodarka,

– środowisko i klimat,

– mobilność i transport,

– edukacja i rynek pracy,

– usługi i infrastruktura społeczna,

– usługi i infrastruktura zdrowotna,

– rewitalizacja.

Najważniejsze kierunki wspierania przedsiębiorstw określono w priorytecie „Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza”. Ujęto w nim następujące cele:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w MŚP oraz w dużych przedsiębiorstwach, poprzez:

 • weryfikację pomysłów B+R;
 • finansowanie prac B+R realizowanych przez firmy – samodzielnie i we współpracy z jednostkami naukowymi;
 • finansowanie komercjalizacji i wdrażania na rynek wyników prac B+R;
 • ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstwa oraz transferu technologii;
 • rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Wg wstępnych założeń, do końca 2029 r. zostanie wspartych przynajmniej 85 firm – zarówno mikro-, małych i średnich, jak i dużych. Prace B+R będą finansowane bezzwrotnymi dotacjami, zaś inwestycje w infrastrukturę lub rozwiązania wspomagające komercjalizację wyników tychże prac – instrumentami zwrotnymi lub częściowo/warunkowo umarzalnymi.

Preferowane będą projekty o tematyce związanej z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza i/lub branżami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu.

Przewidywany budżet na dotacje i pożyczki dla firm to 59,5 mln EUR.

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne – wspieranie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw (mikro-, małych i średnich), poprzez:

 • finansowanie dostosowania się do nowych trendów i technologii (cyfryzacji, automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji oraz Przemysłu 4.0);
 • usługi doradcze prowadzące do wdrażania nowoczesnych modeli biznesowych;
 • usprawnianie procesów produkcji lub sposobu świadczenia usług;
 • kompleksowe wsparcie inwestorów;
 • wspieranie eksportu i działań prowadzących do nawiązywania współpracy z podmiotami z zagranicy – w tym finansowanie udziału w wydarzeniach gospodarczych i promocji za granicą.

Wg założeń programowych, do końca 2029 r. zostanie wspartych przynajmniej 2570 firm – zarówno mikro-, małych, jak i średnich. Finansowanie będzie udzielane głównie w formie bezzwrotnej.

Przewidywany budżet na dotacje i pożyczki dla firm to 94,9 mln EUR.

Niezależnie od rodzaju interwencji, preferowane będą projekty:

 1. partnerskie, mające na celu nawiązanie trwałej współpracy;
 2. niwelujące negatywny wpływ na środowisko i klimat;
 3. uwzględniające bezpieczeństwo energetyczne;
 4. wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT (elementy AI, chmura obliczeniowa itp.), w sposób upowszechniający technologie cyfrowe;
 5. przyczyniające się do rozwoju internacjonalizacji;
 6. przyczyniające się do tworzenia trwałych miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia.

Ważnym lub wręcz koniecznym warunkiem uczestnictwa w programie jest również zgodność projektu z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza, w tym:

 • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.
« Powrót