Aktualności

29 lipca 2021

Fundusze Europejskie – założenia na lata 2021-2027

W dniu 30.06.2021 r. opublikowano pierwsze pięć unijnych rozporządzeń dotyczących najbliższej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Rozwijają i uszczegóławiają one założenia Umowy Partnerstwa ze stycznia 2021 r. Omawiany pakiet obejmuje:

 • rozporządzenie ramowe;
 • rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS);
 • rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);
 • rozporządzenie ws. Interreg;
 • rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Ww. dokumenty pozwolą zarządzać wykorzystaniem budżetu 76 mld EUR, który na lata 2021-2027 przysługuje Polsce. Z tego ok. 60% funduszy (45,6 mld EUR) będzie dystrybuowane w ramach programów krajowych, zaś 40% (ok. 30,4 mld EUR) – na poziomie regionalnym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia budżetu.

Na poziomie krajowym spodziewane jest zorganizowanie następujących programów:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 25 mld EUR wspomoże realizację inwestycji mających na celu ochronę środowiska, rozwój transportu, ochronę zdrowia i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – na wspieranie inwestycji z dziedziny B+R, wdrażania innowacji, wzmacniania konkurencyjności, czy rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami, a instytucjami otoczenia biznesu przeznaczono 7,9 mld EUR;
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) obejmować będzie program pomocy dla podmiotów realizujących projekty związane z poprawą sytuacji osób na rynku pracy, zwiększeniem dostępności, opieką nad dziećmi, podnoszeniem jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia;
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ich zadaniem jest wspieranie cyfryzacji w Polsce, realizowanej poprzez: zwiększanie dostępu do Internetu, wdrażanie zaawansowanych e-usług i technologii cyfrowych, rozwój cyberbezpieczeństwa. Na wspomniane cele przeznaczono ok. 2 mld EUR;
 • Pozostałe programy krajowe, w tym: Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (0,5 mld EUR*), Program Pomoc Żywnościowa (0,2 mld EUR), Program Ryby (0,5 mld EUR), programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,56 mld EUR).

 

Ustalone zostały również budżety w podziale na poszczególne województwa. Największymi beneficjentami regionalnych środków pomocowych okazały się:

 • woj. śląskie (któremu przyznano ok. 2,37 mld EUR),
 • woj. lubelskie (ok. 1,77 mld EUR),
 • woj. mazowieckie, łódzkie oraz podkarpackie (po ok. 1,6 mld EUR).

Z kolei najmniej środków do dyspozycji otrzymają władze:

 • woj. lubuskiego (ok. 0,73 mld EUR),
 • woj. opolskiego (ok. 0,76 mld EUR),
 • woj. dolnośląskiego (ok. 0,87 mld EUR),
 • woj. podlaskiego (ok. 0,99 mld EUR).

25% środków z budżetu na programy regionalne (7,6 mld EUR) stanowi tzw. rezerwę programową. Zostanie ona rozdzielona w kolejnych latach obowiązywania perspektywy finansowej.

 

Ponadto, w perspektywie 2021-2027 przewidziano realizację dwóch programów ponadregionalnych, w tym:

1) Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, przewidujący podział 4,4 mld euro na wspieranie inicjatyw podejmowanych na terenach górniczych w 6 regionach południowej i środkowej Polski (woj. śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i lubelskie);

2) Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,5 mld EUR przeznaczone zostanie na następujące cele:

 • wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności firm,
 • ochrona klimatu,
 • budowa sieci transportowej,
 • aktywizacja kapitału społecznego,
 • rozwój turystyki i usług uzdrowiskowych.

W najbliższym budżecie najbardziej korzystne zmiany dotyczą firm z woj. mazowieckiego (z tymże bez Warszawy i powiatów sąsiednich**), które po woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim będą szóstym regionem objętym wsparciem w ramach rozwoju Polski Wschodniej.

 

Podsumowując, preferowane kierunki inwestycji w najbliższych latach obejmują zagadnienia związane m.in. z innowacyjnością, transportem, sieciami cyfrowymi, ekologią, wzrostem zatrudnienia, edukacją, integracją społeczną, lepszą opieką zdrowotną. Wskazanym celom zostały dedykowane niżej wymienione fundusze dedykowane łagodzeniu różnic w rozwoju regionów Europy:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – rozwijający regiony w najmniej korzystnej sytuacji;
 • Fundusz Spójności – promujący zrównoważony rozwój, w tym projekty dot. ochrony środowiska i transportu;
 • Europejski Fundusz Społeczny+ – wspomagający rozwój inwestycji w kapitał ludzki;
 • Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wsparcie społeczności nadmorskich: zarówno zrównoważonego rybołówstwa, jak i tworzenia miejsc pracy niezwiązanych z połowem ryb.

 

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

* wsparcie związane ze szkoleniem beneficjentów funduszy europejskich, rozwojem systemów informatycznych wspomagających aplikowanie o środki i rozliczanie projektów, działaniami informacyjno-promocyjnymi.

** powiaty: legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, grodziski, warszawski zachodni, nowodworski.

« Powrót