Aktualności

27 lipca 2020

Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków – nowe możliwości finansowania

Minister Klimatu pełniący funkcję operatora programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór projektów w związku z realizacją pilotażowego programu „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Celem programu jest wspieranie działań związanych z szeroko rozumianą gospodarką w obiegu zamkniętym: zwiększających stopień przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju oraz zwiększających skuteczność funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prywatne oraz publiczne (w tym organizacje pozarządowe), prowadzące zarówno działalność komercyjną, jak i niekomercyjną. Ze wsparcia wyłączone są jedynie instytucje religijne oraz partie polityczne. Preferowane będą projekty partnerskie, realizowane we współpracy z podmiotami działającymi na obszarze EOG lub w krajach spoza EOG graniczących z Polską (pod warunkiem uzyskania listu intencyjnego lub zawarcia umowy współpracy).

Szczególnie promowane będą działania o innowacyjnym charakterze. Jednakże niezależnie od stopnia innowacyjności, projekty winny zachować zgodność z obszarem łagodzenia zmian klimatu i adaptacji ich skutków. Zakres działań mających na celu rozpowszechnianie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz prowadzących do wydłużania cyklu życia produktów obejmuje m.in.:

  • ograniczanie zużycia energii, wody i surowców,
  • zmniejszanie produkcji odpadów,
  • wdrażanie zrównoważonej produkcji przemysłowej, zrównoważonej konsumpcji oraz biogospodarki.

Projekty powinny ponadto uwzględniać również działania edukacyjne i uświadamiające dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, jednakże nie powinny one przekraczać 50% budżetu.

Dofinansowanie może przysługiwać względem następujących kosztów:

  • wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu,
  • podróże służbowe w projekcie,
  • zakup aktywów trwałych,
  • działania edukacyjne,
  • tzw. koszty pośrednie (ryczałt 25% kosztów bezpośrednich).

Nabór przebiega w dwóch etapach.
etap 1: formalna oraz merytoryczna ocena wypełnionej koncepcji projektowej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);

etap 2: formalna oraz merytoryczna ocena pełnej dokumentacji aplikacyjnej projektów dopuszczonych do kolejnego etapu naboru (tzn. takich, które otrzymały najwyższą ocenę w etapie 1);

Od wyników oceny wniosków na którymkolwiek etapie nie przysługuje odwołanie.

Inwestycje zostaną dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Przewidywany budżet przeznaczony na finansowanie projektów wynosi 3 mln euro, tj. 13 136 400 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 85% kosztów, jednak nie więcej, niż 1 mln euro. Okres kwalifikowalności wydatków przypada na okres do dnia 30.04.2024 r.

Wnioski dot. etapu 1 będą przyjmowane do dnia 22.09.2020 r. Spodziewany termin rozstrzygnięcia to grudzień 2020 r. Zachęcamy do kontaktu.

« Powrót