Aktualności

21 lipca 2023

Aktualizacja: MŚP z Polski Wschodniej mogą uzyskać 100 mln zł na automatyzację i robotyzację

Do 25.10.2023 08.11.2023 r.* mikro-, małe i średnie firmy z Polski Wschodniej** mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Wnioski przyjmowane będą od 02.08.2023 r.

Finansowanie dotyczy wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej transformacji w kierunku automatyzacji i robotyzacji.
Mapa drogowa stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku i powinna zawierać m.in. prezentację wykonawcy audytu, analizę stanu obecnego oraz opis proponowanych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.
Ponadto, w programie można uzyskać dotację warunkową*** na wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów.

Warunki finansowania:
Maksymalna wartość dofinansowania o którą może się ubiegać pojedyncza firma to 3 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 200 tys. zł.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania, wraz z poziomami dofinansowania:

  • audyt technologiczny i opracowanie mapy drogowej transformacji firmy – 85%, lecz nie więcej, niż 70 tys. zł;
  • działania inwestycyjne: zakup maszyn i urządzeń (automatów i robotów) oraz oprogramowania – od 40% do 70%;
  • usługi szkoleniowo-doradcze wspomagające proces instalacji i wdrażania ww. aktywów (50%).

Wysokość wsparcia na działania inwestycyjne wynika z mapy pomocy regionalnej i jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu.

Preferowane będą projekty:
1) Realizowane przez firmy prowadzące działalność na obszarze Polski Wschodniej dłużej, niż rok.
2) Realizowane przez firmy produkcyjne oraz polegające na zakupie robotów przemysłowych lub realizowane przez firmy usługowe oraz polegające na zakupie autonomicznych robotów usługowych.
3) Realizowane na terenie jednej z 59 miejscowości tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
4) Prowadzące do usprawnienia więcej, niż jednego procesu oraz wprowadzenia innowacji produktowej.
5) Dotyczące jednego z następujących sektorów gospodarki:

  • żywność i przemysł rolno-spożywczy;
  • produkcja maszyn i urządzeń;
  • energia;
  • zdrowie;
  • turystyka i rekreacja;
  • cyfryzacja i działalność innowacyjna;
  • ekologia, w tym budownictwo ekologiczne.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia audytu technicznego, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu.

Uwagi:
* nabór może zostać wydłużony lub skrócony, z tymże nie może zakończyć się wcześniej, niż w dniu 13.08.2023 r. i nie wcześniej, niż 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu informacji o skróceniu naboru na stronie Instytucji Finansującej.

** jako region Polski Wschodniej rozumiany jest obszar obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, a także mazowieckie z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego oraz warszawskiego zachodniego.

*** część dotacji warunkowej podlegająca zwrotowi uzależniona jest od wielkości firmy, okresu jej trwania oraz od stanu zatrudnienia (w porównaniu stanu za okres 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu do stanu za okres 12 miesięcy poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie):
– 5% – firmy zarejestrowane później, niż w dniu 04.07.2018 r.;
– 5%, 10% lub 20% – w przypadku zwiększenia zatrudnienia;
– 15%, 20% lub 30% – w przypadku utrzymania zatrudnienia;
– 25%, 30% lub 40% – w przypadku nieutrzymania zatrudnienia.

« Powrót