Aktualności

15 marca 2023

Ogłoszono pierwszy konkurs w programie Kredyt technologiczny FENG

W dniu 14.03 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił pierwszy konkurs z programu Kredyt technologiczny. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia udzielania finansowania.

Cel:

Celem programu jest wspieranie inwestycji polegających na:

 • wdrożeniu przez przedsiębiorcę opracowanej lub zakupionej nowej technologii, a także
 • uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług (co najmniej na skalę przedsiębiorstwa).

Finansowanie projektów występuje w formie częściowego umorzenia części kapitałowej kredytu pozyskanego na cele inwestycyjne – w ramach tzw. premii technologicznej.

Dla kogo:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób), które:

 • posiadają zdolność kredytową;
 • zamierzają wdrożyć (poprzez realizację inwestycji) wyniki przeprowadzonych lub zakupionych wcześniej prac B+R;
 • zamierzają wprowadzić do oferty nowy lub znacząco ulepszony produkt (przynajmniej w skali przedsiębiorstwa) lub usługę.

Warto wiedzieć! Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.


Na co:

Dofinansowanie dotyczy kosztów zakupu:

 • nieruchomości (zabudowanych lub niezabudowanych) – do 10% budżetu projektu;
 • prac i materiałów budowlanych – do 50% budżetu projektu;
 • środków trwałych (maszyn i urządzeń);
 • wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
 • usług doradczych, obejmujących studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, a także koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Ile:

 • Minimalna wartość wydatków w projekcie – nie występuje
 • Maksymalna wartość wydatków w projekcie – równowartość 50 mln EUR
 • Maksymalna wartość wsparcia – równowartość 2 mln EUR

Wymogi uczestnictwa w programie:

 • Na etapie składania wniosku wymagane jest przedstawienie promesy kredytowej.
 • Prace B+R nad technologią planowaną do wdrożenia w projekcie muszą być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – technologia musi być gotowa do wdrożenia na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Zarówno technologia, jak i produkt/usługa powstałe w wyniku jej wdrożenia powinny zawierać korzystne dla branży innowacyjne rozwiązania lub udoskonalenia, które nie są dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.
 • Technologia nie może być wcześniej stosowana w branży, ani stanowić jej powielenia.

Kryteria punktowane:

 • Poziom innowacyjności technologii planowanej do wdrożenia
 • Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (produktu, procesu, usługi)
 • Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (warunek konieczny) i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług
 • Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 23 marca do 31 maja 2023 r.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

« Powrót