Aktualności

7 kwietnia 2022

Perspektywa 2021-2027 – aktualny stan przygotowań w programie FENG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało informację, że na dzień 03.04.2022 r. budżet z perspektywy 2014-2020 został zakontraktowany już w blisko 94%. W celu zapewnienia przedsiębiorcom ciągłości dostępu do środków unijnych, w dniu 16.03.2022 r. do Komisji Europejskiej została przekazana zaakceptowana przez Radę Ministrów nowelizacja założeń programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki).

Zarys programu przewiduje, że budżet przeznaczony dla firm zostanie podzielony na dwie części: Wsparcie dla przedsiębiorców (ok. 4,36 mld EUR, co stanowi 55% łącznego budżetu) oraz Środowisko sprzyjające innowacjom (ok. 3,46 mld EUR czyli 43% całkowitego budżetu). Pozostałe 2% (ok. 0,16 mld EUR) zostanie przekazane instytucjom finansującym na tzw. pomoc techniczną.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ważną zmianą dla przedsiębiorców jest planowane wsparcie modułowe, polegające na zapewnieniu możliwości sfinansowania zarówno nakładów związanych z obowiązkowym komponentem B+R (pracami badawczo-rozwojowymi lub tworzeniem infrastruktury do ich prowadzenia), jak i, w ramach komponentów fakultatywnych, kosztów związanych z:

  • wdrażaniem innowacji – zakupionych lub zrealizowanych w module obligatoryjnym prac B+R;
  • cyfryzacją – wdrażaniem rozwiązań ułatwiających analitykę danych (w tym również big data), pozwalających zoptymalizować proces produkcji (robotyzacja, cyfrowe bliźniaki), czy zwiększających cyberbezpieczeństwo;
  • zazielenianiem firm – zastępowaniem/redukcją użycia substancji szkodliwych, użyciem surowców wtórnych z odpadów, czy tzw. ekoprojektowaniem (ETV, LCA, PEF);
  • internacjonalizacją – promocją na rynkach zagranicznych, udziałem w międzynarodowych łańcuchach dostaw, czy uzyskaniem praw własności intelektualnej;
  • zdobywaniem nowej wiedzy i kompetencji z dziedzin wynikających z ww. modułów.

W zależności od specyfiki projektu oraz firmy starającej się o wsparcie, możliwe będzie uzyskanie finansowania w komponencie obligatoryjnym i/lub dowolnej ilości komponentów fakultatywnych.

Instytucje finansujące

Wsparcia dla firm udzielać będą niżej wymienione instytucje:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, do której wnioski będą mogły składać firmy z sektora MŚP oraz konsorcja składające się wyłącznie z tego rodzaju podmiotów.
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, odpowiedzialne za obsługę dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów w których skład będą wchodzić choćby jedna firma inna niż MŚP i/lub choćby jedna organizacja badawcza.

W IV kwartale powinien zostać ogłoszony pierwszy konkurs, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie do kosztów prac badawczo-rozwojowych. O szczegółach poinformujemy niezwłocznie po ogłoszeniu naboru.

« Powrót