Aktualności

5 sierpnia 2021

Specjalne Strefy Ekonomiczne – zachęty inwestycyjne dla firm

Przedsiębiorstwom produkcyjnym lub usługowym realizującym inwestycje przysługuje możliwość skorzystania z instrumentu polegającego na zwolnieniu z podatku dochodowego PIT lub CIT. Są one przyznawane w imieniu ministra ds. gospodarki przez władze Specjalnych Stref Ekonomicznych, które od 2018 r. do 2026 r. obejmują teren całego kraju.

 

Wsparcie, kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna, może dotyczyć następującego katalogu przedsięwzięć:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 • zasadnicza zmiana dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

 

Wydatki podlegające finansowaniu dzielą się na:

1) Wydatki inwestycyjne, w tym:

 • nabycie nieruchomości;
 • zakup budynków lub prace budowlane;
 • nabycie pozostałych środków trwałych (maszyn, urządzeń, środków transportu itp.);
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych: patentów, licencji, certyfikatów lub tzw. nieopatentowanej wiedzy technicznej (w tym oprogramowania komputerowego).

2) Koszty pracy nowozatrudnionych pracowników w okresie do 24 miesięcy.

 

Ulga dotyczyć może wyłącznie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w wyniku przeprowadzenia inwestycji, która uzyskała decyzję o udzieleniu wsparcia. Wyłączeniem objęte są następujące sektory:

 • produkcja materiałów wybuchowych,
 • produkcja alkoholu,
 • produkcja wyrobów tytoniowych,
 • hutnictwo żelaza i stali,
 • górnictwo,
 • wytwarzanie i dystrybucja energii,
 • handel hurtowy i detaliczny,
 • budownictwo,
 • usługi dot. zakwaterowania i gastronomiczne,
 • ośrodki gier,
 • usługi transportowe.

W przypadku firm usługowych, możliwość uzyskania wsparcia przysługuje podmiotom działającym w sektorze nowoczesnych usług (BSS), tj.:

 • usługi informatyczne,
 • usługi badawczo-rozwojowe w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • usługi rachunkowe,
 • centra telefoniczne, architektoniczne i inżynieryjne.

Wartość ulgi obliczana jest na podstawie trzech kryteriów: wysokość pomocy publicznej, wielkość firmy oraz stopa bezrobocia w miejscu lokalizacji inwestycji.

1) Wysokość pomocy publicznej ustalana jest w podziale na lokalizację projektu i wielkość firmy:

2) Minimalna wartość inwestycji szacowana jest z kolei w oparciu o wielkość firmy oraz stopę bezrobocia w miejscu lokalizacji inwestycji

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest również od spełnienia wybranych kryteriów jakościowych, takich jak:

 • realizacja inwestycji związanej z branżą kluczową dla polskiej gospodarki;
 • wysoki udział eksportu w strukturze sprzedaży;
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • status MŚP;
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego lub utworzenie centrum nowoczesnych usług o zasięgu ponad krajowym;
 • niski negatywny wpływ na środowisko naturalne;
 • lokalizacja inwestycji;
 • wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym;
 • wykazanie działań związanych z opieka nad pracownikami;
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

Możliwość rozliczenia ulgi wynosi 10**, 15*** lub 12 lat****.

 

W celu określenia możliwości ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu.

* oraz 122 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i gminy graniczące z nimi.

** woj. dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, region warszawski zachodni oraz m. st. Warszawa.

*** woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

**** pozostałe regiony.

« Powrót