Aktualności

8 czerwca 2020

Specjalny konkurs dla firm z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza w dniu 5 czerwca 2020 r. ogłosiła nadzwyczajny nabór dla mikro- i małych przedsiębiorstw z sektora czasu wolnego.

Łączny budżet w wysokości 30 milionów złotych zostanie przeznaczony na wsparcie inwestycji związanych z niwelowaniem negatywnych skutków epidemii COVID-19. Projekty mogą polegać na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Mikro- i małe firmy (podmioty zatrudniające do 50 osób), prowadzące działalność z sektorze tzw. czasu wolnego, czyli świadczące usługi:

  • noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem);
  • gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, puby, bary, punkty małej gastronomii itp.);
  • turystyczne (organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych tj. muzea);
  • rekreacyjne (wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Przy czym wsparcie mogą otrzymać wyłącznie firmy posiadające siedzibę w woj. pomorskim oraz prowadzące minimum jedną z ww. działalności przynajmniej od 1 lipca 2019 r.

Wydatki kwalifikujące się do uzyskania pomocy mogą być ponoszone od dnia 1 kwietnia 2020 r. i obejmują

1) rzeczowe aktywa trwałe, w tym koszty:

  • dzierżawy/najmu gruntów i budynków (pod warunkiem utrzymania ich przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu);
  • przebudowy, rozbudowy, remontu budynków oraz zakupu wyposażenia do dostosowania obiektów do wymogów sanitarnych i obsługi klienta w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

2) wartości niematerialne i prawne (z wyłączeniem oprogramowania dedykowanego).

3) finansowanie aktywów obrotowych (kapitału obrotowego).

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 250 000 zł, przy udziale dofinansowania w wysokości:

  • 100% dla wsparcia na kapitał obrotowy;
  • 85% dla pozostałych wydatków.

Nowością w konkursie jest dodatkowa możliwość ubiegania się o finansowanie kapitału obrotowego (do 30% kosztów w projekcie). Dotyczy ona firm dotkniętych spadkiem obrotów o minimum 30%. Kwota wsparcia wyliczana jest w zależności od wielkości zatrudnienia (od 1 do 49) oraz okresu wsparcia (od 1 do 3 miesięcy).

Koszty projektu rozliczane będą wyłącznie metodami uproszczonymi. Nie ma zatem możliwości rozliczania kosztów projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 24 czerwca br., od godziny 9:00. Przyjmowanie zostanie zakończone w dniu 30 października br. lub w przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania zgłoszonego we wnioskach przekroczy 60 mln zł. Ważną rolę odgrywa kolejność składania wniosków – decyduje ona m.in. o tym, czy projekt znajdzie się na liście projektów wybranych do dofinansowania, czy też na liście rezerwowej.

Ze względu na bardzo krótki okres od ogłoszenia do rozpoczęcia naboru oraz bardzo duże prawdopodobieństwo zakończenia przyjmowania wniosków przed czasem, zachęcamy niezwłocznie do kontaktu.

« Powrót