Aktualności

19 grudnia 2022

Warmia i Mazury – możliwości dotacyjne w latach 2021-2027

W grudniu 2022 r. program regionalny dla województwa Warmińsko-Mazurskiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Tym samym, władze regionu zakontraktowały ponad 1,78 mld euro na wsparcie dla firm i instytucji.

Największy udział w budżecie stanowią środki przewidziane na finansowanie projektów związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom zmiany klimatu – na ten cel przewidziano ok. 37% środków. Kluczową rolę w najbliższych latach odgrywać będą również inwestycje dotyczące: transformacji ekologicznej, cyfryzacji, a także budowania odporności regionalnej gospodarki na sytuacje kryzysowe. W przypadku ostatniego z wymienionych obszarów, wskazano następujące dziedziny podlegające wsparciu:

 • technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • logistyka,
 • targi i promocja,
 • bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwa mogą liczyć na finansowanie inwestycji realizowanych w szczególności w ramach następujących programów i działań:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – 93,5 mln EUR zostanie spożytkowane na dofinansowanie:

 • infrastruktury B+R (w tym centrów badawczo-rozwojowych);
 • działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wdrażania efektów prac B+R – szczególnie w dziedzinie zielonej gospodarki;
 • aktywów własności intelektualnej i jej ochrony;
 • bonów badawczych na innowacje dla MŚP;
 • działań promujących wzmacnianie współpracy nauki z biznesem.

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych – 63,0 mln EUR przeznaczono na wsparcie inwestycji polegających na wdrażaniu technologii informatycznych, w tym:

 • transformację cyfrową w kierunku gospodarki 4.0;
 • rozwój cyberbezpieczeństwa;
 • cyfryzację w firmach;
 • rozwój tzw. e-usług, opartych na technologiach cyfrowych.

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Na wsparcie dla firm we wskazanym obszarze przewidziano 76,5 mln EUR dotacji, podzielonych na trzy osobne budżety:

a) innowacyjność firm:

 • zaawansowane usługi dla firm;
 • wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych;
 • odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

b) konkurencyjność firm:

 • inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach;
 • inkubowanie przedsiębiorstw oraz dalsza akceleracja i rozwój po okresie inkubacji;
 • wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju;
 • pakietowanie produktów i usług.

c) internacjonalizacja i ekspansja:

 • umiędzynarodowienie przedsiębiorstw;
 • promocja gospodarcza;
 • infrastruktura biznesowa dla MŚP.

Preferowane będą projekty zgodne z Inteligentnymi Specjalizacjami regionu, w tym:

 • Ekonomia wody;
 • Żywność wysokiej jakości;
 • Drewno i meblarstwo.
« Powrót