Aktualności

12 września 2022

Wsparcie dla działalności dot. produkcji rolnej i spożywczej

Pod koniec sierpnia 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło rozporządzenie dotyczące wsparcia dla MŚP w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W rozporządzeniu określono przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w dziedzinie inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcuchów dostaw produktów rolnych oraz pochodzących z rybołówstwa lub akwakultury. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest zwiększanie odporności firm uczestniczących w produkcji i dystrybucji produktów rolnych i spożywczych.

Instytucją zarządzającą realizacją programu będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach planowanych naborów osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające status MŚP (mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa), będą mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów inwestycji. W tym celu, na dzień złożenia wniosku, winny one spełniać następujące warunki:

 • prowadzenie działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykonywanie działalności dot. przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalności dot. wytwarzania produktów stanowiących wynik tego przetwarzania;
 • posiadanie nadanego numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów lub w ewidencji gospodarstw rolnych.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania dotyczą zakupu:

 1. Nowych maszyn i urządzeń, wraz z ich instalacją.
 2. Środków transportu do potrzeb gospodarki magazynowej i/lub przewozu wytworzonych lub przetworzonych produktów.
 3. Prac remontowo-budowlanych, przy czym mogą one dotyczyć wyłącznie obiektów służących prowadzeniu działalności (wytwarzaniu, przetwórstwu lub magazynowaniu) oraz infrastruktury towarzyszącej.
 4. Oprogramowania komputerowego oraz systemów teleinformatycznych.
 5. Innych wartości niematerialnych i prawnych, w tym patentów, licencji, praw autorskich oraz tzw. nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 6. Kosztów ogólnych (do 10% pozostałych kosztów), w tym nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej (w tym również studium wykonalności/biznes planu), uzyskania wymaganych zezwoleń czy działań informacyjno-promocyjnych.

Pozostałe warunki przyznawania wsparcia:

 • przedsięwzięcie realizowane jest na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej;
 • finansowanie udzielane będzie jako refundacja poniesionych kosztów, jednakże będzie istniała możliwość uzyskania zaliczki, w wysokości do 50% przyznanego wsparcia;
 • maksymalny udział dofinansowania w kosztach kwalifikowalnych to 50%;
 • kwota dotacji winna wynosić nie mniej, niż 100 000 zł oraz nie więcej, niż 3 mln zł (dla mikroprzedsiębiorstw), 10 mln zł (dla małych przedsiębiorstw) lub 15 mln zł (dla średnich przedsiębiorstw);
 • inwestycja może zostać zrealizowana w okresie maksymalnie 18 miesięcy i nie później niż do 31.12.2025 r.

W celu określenia możliwości ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu.

Aktualizacja z dnia 19.09.2022 r.: Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w dniach 17.10.2022 – 18.11.2022 r. Preferowane będą inwestycje:

 • dotyczące żywności ekologicznej;
 • realizowane w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia;
 • realizowane w powiatach na obszarze których występują obszary górskie lub podgórskie;
 • wykorzystujące technologie informatyczne;
 • zakładające współpracę w ramach spółdzielni i organizacji zrzeszających producentów;
 • prowadzone przez firmy które w latach 2014-2020 nie otrzymały tego typu wsparcia.
« Powrót