Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.


Perspektywa unijna 2014-2020 otworzyła ogromne szanse rozwoju dla sektora MŚP, do którego należy ponad 99,8% przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Unia Europejska przeznaczyła prawie 16 mld euro w formie dotacji i dofinansowań bezzwrotnych na podnoszenie konkurencyjności oraz na inwestycje w badania i innowacje.

Do przedsiębiorców skierowano różnorodne dotacje unijne, m.in. ogólnopolski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), ponadregionalny Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS) znany z poprzednich lat, a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).


Regionalne Programy Operacyjne - dotyczą poszczególnych województw (przykładowe typy projektów)

Projekty B+R (badawczo - rozwojowe)

 1. Wspieranie opracowania rozwiązań technologicznych i technicznych (prace rozwojowe, badania przemysłowe, inne fazy projektowo-wdrożeniowe).
 2. Wspieranie procesu ochrony oraz zabezpieczenia własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych.
 3. Zakup, budowa, przebudowa, rozbudowa działów B+R czy laboratoriów oraz ich wyposażenie.
 4. Nabycie praw do własności intelektualnej, efektów prac B+R, także patentów, know-how, licencji oraz innej nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 5. Projekty badawczo-wdrożeniowe, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Przedsięwzięcia zmierzające do komercjalizacji wyników tych prac.

Inwestycje

 1. Rozszerzanie zakresu działalności przedsiębiorstwa, w tym także budowa, rozbudowa infrastruktury.
 2. Zmiana sposobu świadczenia usług lub realizowanie zmian procesu produkcyjnego.
 3. Uzupełnienie i unowocześnienie elementów trwałego majątku, będącego podstawą prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy.
 4. Dotacje dla inwestycji w innowacyjne maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, co umożliwia wprowadzanie na rynek ulepszonych lub nowych usług czy produktów.
 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Aktywność eksportowa

 1. Analizy i szczegółowe badania przedsiębiorstw pod kątem potencjału eksportowego. Prowadzi to do właściwego ukierunkowania działań wspierających rozwój eksportu.
 2. Realizacje promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych.
 3. Organizacja przyjazdowych i wyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym oraz misji.
 4. Tworzenie ułatwień w zdobywaniu gospodarczych kontaktów zagranicznych np. poprzez platformy elektronicznej wymiany informacji, sieć brokerów czy w ramach współpracy podmiotów publicznych między regionami.
 5. Przyznawanie grantów w celu finansowania udziału w targach oraz innych wydarzeń oddziałujących na zmianę modelu biznesowego MSP.

Programy krajowe bez względu na miejsce prowadzenia działalności

Projekty B+R przedsiębiorstw

 1. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów składających się z prac rozwojowych i/lub badań przemysłowych. Istnieje możliwość powierzenia części prac B+R podwykonawcy, lecz wartość tych prac nie może przekroczyć progów określonych w regulaminie naboru.
 2. Dofinansowanie obejmuje realizację projektów dotyczących prac rozwojowych wraz z wytworzeniem instalacji demonstracyjnej. Beneficjent ma prawo powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość tego rodzaju prac nie może wyjść poza ramy określone w regulaminie naboru.

Bony na innowacje dla MŚP

Zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową:

 1. nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
 2. nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych, w tym nowych modeli biznesowych, jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b) powyżej.

Ochrona własności przemysłowej

 1. Prace związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej wraz ze wsparciem przygotowania procesu z możliwością wsparcia komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia (praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe, patentów).
 2. Ochrona własności przemysłowej odnośnie wszczęcia i prowadzenia postępowania w zakresie:
  1. wygaśnięcie patentu, prawa rejestracji lub prawa ochronnego na wzór użytkowy
  2. unieważnienie patentu, prawa z rejestracji lub prawa ochronnego na wzór użytkowy

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Rozwój lub tworzenie infrastruktury B+R przez inwestycje w technologie, sprzęt oraz inne niezbędne elementy, służące prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia nowoczesnych usług i produktów.

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 1. Projekty polegające na przygotowaniu dokumentów służących do uzyskania przez MŚP dostępu do kapitałowych rynków (NewConnect, GPW, Catalyst, zagraniczne rynki regulowane) oraz uzyskania kapitału o dłużnym lub udziałowym charakterze.
 2. Wdrożenie wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa, realizowanych na zlecenie lub samodzielnie.                                  

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

 1. Zakup eksperckich lub/oraz mentorskich usług, także marketingowych, prawnych, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na określonym rynku, testowania i opracowania strategii sprzedaży.
 2. Kojarzenie i poszukiwanie zagranicznych kontrahentów.
 3. Wsparcie przygotowania usługi, produktu lub technologii do wymagań określonego rynku docelowego.
 4. Doradztwo dotyczące aktywności na zagranicznych rynkach innowacyjnych przedsiębiorstw.
 5. Misje gospodarcze oraz wsparcie wyjazdów na targi.

POLSKA WSCHODNIA

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw realizujących swoje inwestycje na terenie województw: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego.

Internacjonalizacja MŚP

 1. Doradztwo w zakresie realizacji nowego modelu biznesowego MŚP, związanego z internacjonalizacją działalności.
 2. Wsparcie obejmuje dostęp do usług doradczych, zakup wartości niematerialnych oraz prawnych, niezbędnych do wdrożenia opracowanego modelu biznesowego w zakresie ekspansji eksportowej.          
 3. Wsparcie finansowe wyjazdów na targi i misje gospodarcze.

Wdrażanie innowacji przez MŚP - ponadregionalne powiązania kooperacyjne.

Ponadregionalne powiązanie korporacyjne to minimum 5 przedsiębiorstw funkcjonujących w podobnych sektorach, które współpracują ze sobą w zakresie tworzenia usług i wyrobów.

Wspiera się projekty realizowane w celu stworzenia innowacyjnych produktów na poziomie kraju poprzez wdrożenie wyników B+R. W ramach projektu beneficjent ma prawo współfinansować odrębne procesy rozwoju inwestycyjnego w celu wdrożenia danego elementu na rynek:

 1. Etapy przygotowawcze wdrożenia, w szczególności: analiza rynku, lokowanie na rynku produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, dokumentacji patentowej, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie technologii, wyrobu do produkcji (ten etap daje możliwość finansowania doradztwa w zakresie implementacji innowacji).
 2. Nabywanie wartości prawnych i niematerialnych w formie know-how, licencji, patentów i innych praw własności intelektualnej, niezbędnych do wdrażania nabytych lub własnych wyników prac B+R.
 3. W razie konieczności przeprowadzanie prac dostosowawczych.
 4. Etap wdrożenia – inwestycje rzeczowe w aktywa trwałe (m.in. zakup, montaż, uruchomienie urządzeń, maszyn, całych linii produkcyjnych lub technologicznych).

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP


W ramach poddziałania wspiera się innowacyjne i sieciowe produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu. Mają one charakter pakietyzowanych wyrobów, gotowych do sprzedaży. Opierają się o rozproszoną strukturę atrakcji, podmiotów, miejsc, obiektów, działających jako spójna koncepcja o konkretnej marce.
Każdy projekt obejmie łącznie:

 1. Inwestycje w całościową i spójną infrastrukturę produktów sieciowych.
 2. Rozwój usług i aplikacji opartych o technologie informacyjno-komunikacyjnych.
 3. Wdrożenie i opracowanie jednakowych standardów promocji i funkcjonowania produktu, także zakup o charakterze warsztatowo-szkoleniowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w ramach przestrzegania powyższych standardów oraz wprowadzenie na rynek produktu.

Wzór na konkurencję

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:
Etap I – na tym etapie zostaną zrealizowane audyty wzornicze w firmach. Wykonana zostanie analiza firmy oraz jej produktów i zostaną zdefiniowane rekomendowane działania do wdrożenia. Audyt obejmuje:

 1. Analizę wzorniczą beneficjenta oraz otoczenia w zakresie oferty produktowej struktury organizacyjnej, technologii, procesów komunikacji, charakterystyki klientów, konkurencji, trendów rynkowych, strategii marketingowej.
 2. Analizę potrzeb beneficjenta w ramach zarządzania wzornictwem.
 3. Analizę oferty w zakresie wykorzystania potencjału rynkowego oraz wzornictwa.

Na podstawie audytu przygotowana zostanie strategia wzorniczą rozumiana jako raport z audytu. Dokument zawiera rekomendacje w zakresie dalszych działań odnośnie stosowania wzornictwa w przedsiębiorstwie.
Etap II – wsparcie w ramach wdrożenia w firmie strategii wzorniczej z etapu I, czyli przeprowadzenie niezbędnych działań projektowych, których rezultatem będzie wprowadzenie innowacji.

Wsparcie na tym etapie obejmuje:

 1. Doradztwo w zakresie realizacji projektu wzorniczego.
 2. Nabycie urządzeń i maszyn, a także wartości niematerialnych oraz prawnych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej.

Aktualizacja: 19.08.2016

Data publikacji: 27.03.2014

Aktualności

 • Dotacje na projekty B+R w woj. Pomorskim

  08.01.2019

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej  przedsiębiorstw ( w ramach działania 1.1. Ekspansja... Więcej »

 • Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R

  24.07.2018

  Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R Jak poinformowała Gazeta Prawna ulga podatkowa cieszy się coraz większym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Za rok 2017 podatnicy CIT odliczyli ok 543... Więcej »

 • Kolejny sukces w ramach projektów badawczych

  15.05.2018

   Kolejny sukces w ramach projektów badawczych w woj. Pomorskim W rozstrzygniętym 11 maja br. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje” zostało... Więcej »

Zaufali nam