Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.


Nowa perspektywa unijna 2014-2020 to przede wszystkim szansa na rozwój dla sektora MŚP, czyli ponad 99,8% wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce. Na inwestycje w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności Unia Europejska przeznaczyła prawie 16 mld euro.

Dla przedsiębiorców przewidziano m.in. ogólnopolski Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR),
znany z poprzednich lat Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS), ponadregionalny Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wyznaczone w ich ramach osie priorytetowe będą określać wybrane cele tematyczne i wpisane w nie priorytety inwestycyjne.


Regionalne Programy Operacyjne - dotyczą poszczególnych województw (przykładowe typy projektów)

Projekty B+R (badawczo - rozwojowe)

1. Wsparcie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych - badania przemysłowe, prace
rozwojowe lub inne fazy procesu projektowego zakończone wdrożeniem.
2.Wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych.
3.Budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów/działów B+R w przedsiębiorstwach,
4.Nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej
związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
5.Projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami.

Inwestycje

1. Budowa, rozbudowa infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa.
2. Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług.
3. Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy.
4. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
5. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Aktywność eksportowa

1. Badania i analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw, prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój eksportu,2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniającekompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia
(rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych,
3. Organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym,
4. Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm (poprzez np. sieć brokerów, elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w
ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych),
5. Udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP.

Programy krajowe bez względu na miejsce prowadzenia działalności

Projekty B+R przedsiębiorstw

1. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe
i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie
mogą uzyskać dofinansowania). Beneficjent może powierzyć realizację części prac
B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie
może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.
2. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują wyłącznie prace rozwojowe
z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Beneficjent może powierzyć realizację części prac
B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie
może przekroczyć progów określonych w regulaminie konkursów.

Bony na innowacje dla MŚP

Zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu przez jednostkę naukową:
a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych, w tym nowych modeli biznesowych, jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b)
powyżej.

Ochrona własności przemysłowej

1. Działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia
na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
2. Działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę,
sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych
na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

1. Projekty polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez MŚP dostępu do
rynków kapitałowych (GPW, NewConnect, Catalyst, zagraniczne rynki regulowane) i pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym.

2. Wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R realizowanych samodzielnie bądź na zlecenie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.                                  

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

1. Zakup usług mentorskich oraz eksperckich, w tym marketingowych, prawnych, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym runku, opracowania i testowania strategii sprzedaży,
świadczonych przez lokalnych ekspertów.

2. Poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami.

3. Wsparcie w zakresie przygotowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego.

3. Usługi doradcze związane z aktywnością innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.   

4. Wspracie finansowe wyjazdów na targi oraz misje gospodarcze.

POLSKA WSCHODNIA

Działanie skierowane dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie województw: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Świętokorzyskiego.

Internacjonalizacja MŚP

1. Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność.

2. Wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości
niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego modelu biznesowego dotyczącego ekspansji eksportowej.         

3. Wsparcie finansowe wyjazdów na targi  oraz misje gospodarcze.

Wdrażanie innowacji przez MŚP - ponadregionalne powiązania kooperacyjne.

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach
przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający
powiązaniem.

Wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez
wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu
inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:
1.Przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności: przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim
produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i
akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym
etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla
skutecznego przygotowania do wdrożenia.
2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej,
które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do
opracowania nowego innowacyjnego produktu).
3. Przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),
4. Etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn
i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP


W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakter gotowych do
sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako
jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.
Każdy projekt będzie obejmować łącznie:
1. Inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych.
2. Rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych.
3. Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze
szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów,
a także wprowadzenia produktu na rynek.

Wzór na konkurencję

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:
Etap I - w ramach etapu zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują
działania rekomendowane do wdrożenia. Audyt obejmować będzie m.in.:
1. Analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej,
procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
2. Analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem.
3. Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.
Następnie na podstawie przeprowadzonego audytu opracowana zostaniestrategia wzornicza rozumiana jako raport z audytu zawierający
rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Etap II - wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej
w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie
wprowadzenie na rynek innowacji.

Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
1. Usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego.
2. Zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

 

Nowe rozwiązania

Porównując budżet unijny na lata 2007-2013 i 2014-2020, podstawową różnicą we wsparciu biznesu będzie zwiększenie roli instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek i poręczeń. Zwłaszcza w prostszych projektach inwestycyjnych realizowanych z funduszy programów regionalnych. Bardziej ambitne, ale i ryzykowne przedsięwzięcia w dalszym ciągu będą dotowane.

Aktualizacja: 08.09.2015

Data publikacji: 27.03.2014

Aktualności

 • Konferencja w Pracodawcach Pomorza

  01.07.2016

  W dniu 9 czerwca br. eksperci European Projects Group poprowadzili konferencję w siedzibie Pracodawców Pomorza dot. możłiwości pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia eksportowe. Podczas spotkania poruszono zagadnienia... Więcej »

 • Projekt naszego Klienta w TV

  25.01.2016

  Projekt naszego Klienta w telewizji polskiej. Jest nam niezwykle miło poinformować, iż przygotowany przez nas projekt badawczy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 "Wsparcie... Więcej »

 • Wspólna konferencja z Mitsubishi

  07.07.2015

  Jest nam niezwykle miło poinformować, iż eksperci European Projects Group zostali zaproszeni przez Mitsubishi Electric na konferencję dot. Funduszy Europejskich w latach 2014 – 2020... Więcej »

Zaufali nam

Newsletter