Serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Rozumiemy, że kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

7 lutego 2014, po uwzględnieniu wniosków z szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Dokument ten określa na jakie cele zostaną wydane unijne środki w naszym regionie. Za przygotowanie i realizację Programu wartego blisko 2,2 mld euro odpowiada Zarząd Województwa.

Z programu wynika, że w latach 2014-2020 w pomorskim największe dotacje przeznaczone będą na transport, zwłaszcza zbiorowy. Sporo środków przewidziano dla sektora energetycznego, zwłaszcza na zwiększanie efektywności energetycznej i pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Silnie wspierane będą także działania związane ze wzrostem zatrudnienia. Duże znaczenie mieć będzie edukacja, innowacyjność, wsparcie przedsiębiorców i inwestorów oraz rozwijanie regionalnego potencjału kulturowo-turystycznego.

Przyjęcie projektu Programu to kolejny milowy krok przybliżający region do strumienia unijnych dotacji. Jeszcze w lutym miały zacząć się konsultacje z polskim rządem na temat treści Programu. W kolejnym etapie RPO WP stanie się przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską. Dlatego nie mówimy jeszcze o ostatecznym kształcie zapisów. Możemy jednak podsumować to, co zostało ustalone dotychczas.

 

Głównym źródłem finansowania inwestycji w firmach będą działania w ramach:

 

Osi Priorytetowej 1 „Komercjalizacja wiedzy”.

Jej głównym celem jest wspieranie współpracy w Pomorskim pomiędzy sektorem B+R, który powinien odpowiadać na zapotrzebowanie biznesu, oraz przedsiębiorstwami, które powinny stać sie bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

 

Osi Priorytetowej 2 „Przedsiębiorstwa”.

Ta oś koncentruje się na inwestycjach w startujące firmy z potencjałem i modernizację istniejących przedsiębiorstw w celu stymulowania ekspansji na zagranicznych rynkach oraz realizacji Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Regionu.

___________________________________________________________________

Oś Priorytetowa 1 „Komercjalizacja wiedzy”.

 

Potrzeba komercjalizacji wiedzy wynika z wciąż niewystarczającego poziomu innowacji gospodarki Pomorza. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, pomorskie przedsiębiorstwa są mało aktywne na polu innowacji, nie rozwinęły wystarczającego zaplecza badawczego i niewiele inwestują w innowacyjne wdrożenia. Po drugie, tutejsze firmy i instytucje B+R są słabo powiązane, a transfer rozwiązań innowacyjnych dość nikły. Brakuje również systemów motywowania naukowców i przedsiębiorców do nawiązywania współpracy.

 

W ramach 1 Osi planowana alokacja wyniesie blisko 190 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych.

Cel szczegółowy: Wzrost liczby przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne oraz prowadzących prace B+R ukierunkowane na gospodarcze wykorzystanie.

 

Na finansowanie projektów może liczyć 250 przedsiębiorstw, w tym przynajmniej 100 współpracujących z ośrodkami badawczymi. Prawdopodobnie wsparcie otrzymają też młode firmy z sektora zaawansowanych technologii (innowacyjne start-upy), szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z biznesem.

Możliwe będzie uzyskanie środków na cały projekt (od fazy badawczej do wdrożenia) i wprowadzenie produktów na rynek lub tylko na wybrany etap. Wciąż wspierane będą procedury patentowe, w tym ochrony własności przemysłowej zagranicą. Dotacje obejmą również tworzenie i rozwój zaplecza B+R, np. zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych.

Możliwe będzie kupowanie i wdrażanie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Preferowane będą projekty partnerskie (we współpracy klastrowej lub z sektorem B+R), proekologiczne, wpisujące się w inteligentną specjalizację regionu oraz te realizowane w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

 

Cel szczegółowy: Wzrost poziomu komercjalizacji badań i popytu przedsiębiorstw na usługi jednostek B+R.

 

Promowana będzie realizacja Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu . Będą to m.in. wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe instytucji B+R i firm, zmierzające do komercjalizacji wyników. Głównymi beneficjentami będzie sfera B+R, ale tylko w przypadku finansowego udziału partnerów gospodarczych. Przy okazji finansowany będzie rozwój infrastruktury jednostek B+R.

Podobnie jak w przypadku pierwszego celu szczegółowego, najwyżej cenione będą projekty partnerskie (we współpracy klastrowej lub z sektorem B+R), proekologiczne lub realizowane w ramach PMDIB. Istotnym elementem projektów będzie rozwój kadry B+R, wymiana wiedzy i doświadczeń między współpracującymi stronami oraz tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Finansowane będą także zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R odpowiadające na popyt wśród przedsiębiorców. W przypadku realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.

 

___________________________________________________________________

 

Oś Priorytetowa 2 „Przedsiębiorstwa”.

 

Na realizację 2 Osi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych przeznaczone zostanie ponad 205 mln EUR. Planowane jest wspieranie procesów modernizacji pomorskich przedsiębiorstw, przełamywanie barier rozwojowych i stymulowanie wzrostu wartości dodanej.

Na 1 000 mieszkańców w regionie przypada średnio 115 zarejestrowanych firm. To daje nam 3 miejsce w kraju. W 2012 r. pośród prawie 265 tys. zarejestrowanych przedsiębiorstw MŚP stanowiły 99,9%, przy czym 99,2% to firmy mikro i małe. Ze statystyk wynika również, że firmy zatrudniające do 49 osób dają pracę 46% aktywnym zawodowo w regionie.

Ten ilościowy potencjał nie jest dostatecznie wykorzystywany, z powodu m.in. niskiego poziomu innowacyjności, niewystarczającej kooperacji, niezaspokojonych potrzeb modernizacyjnych czy szkoleniowych, ograniczonego dostępu do kapitału. Możliwości technologii cyfrowych wciąż nie są pełni wykorzystywane. Stąd skromna oferta w zakresie usług cyfrowych, np. sprzedaży produktów i usług w Internecie.

 

Cel szczegółowy: Wzrost inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Dotacje wpisujące się w ten cel przewidziano co najmniej dla 6 000 tysięcy firm z obszaru całego województwa.

Po pierwsze, realizowane będą inwestycje podstawowe, w mikro i małych przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych we wczesnej fazie rozwoju. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy, z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i eko-efektywnych.

Preferowane będą projekty ukierunkowane na ekspansję rynkową i stymulujące  powstawania stałych miejsc pracy. Najwięcej mogą uzyskać firmy z obszarów o niskiej aktywności gospodarczej.

Po drugie, wspierane będą inwestycje profilowane w małych i średnich przedsiębiorstwach z potencjałem rozwoju. Przede wszystkim te ukierunkowane na zmianę procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn, sprzętu czy rozbudowę zaplecza. Najwyżej punktowane będą przedsięwzięcia, które umożliwiają istotne poszerzenie rynków zbytu lub oferty wraz z poprawą jakości produktów czy usług.

Dodatkowo, przy ocenie wniosków brane pod uwagę będą cele Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Regionu. Liczyć będą się na pewno projekty partnerskie (np. klastrowe) oraz nastawienie na wzrost aktywności eksportowej. W celu zwiększenia efektywności przedsiębiorstw szerzej w nich wykorzystywane mają być technologie informacyjno-komunikacyjne. Na znaczeniu nie stracą z pewnością wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego, ekoinnowacji czy nowych źródeł energii.

 

Cel szczegółowy: Wzmocnienie proeksportowej orientacji przedsiębiorstw

 

Wspieranie ekspansji na rynki zagraniczne będzie adresowane zarówno do pojedynczych firm, jak i grup branżowych czy międzybranżowych, a także jednostek samorządu. Zaliczono tu m.in. działania służące nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, tworzeniu wspólnej oferty, wymianie i zdobywaniu informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na rynkach zagranicznych itp.

Finansowane będą badania i analizy budujące potencjał eksportowy pomorskich firm, rozwój branżowych centrów informacyjnych oraz współpraca z podmiotami zagranicznymi. Wsparcie obejmie również wizyty studyjne, misje gospodarcze i udział w międzynarodowych imprezach targowych.

Równolegle dotowana będzie promocja pomorskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, wzmacnianie wizerunku regionu i pomorskiej gospodarki poprzez budowę i wdrożenie systemu promocji gospodarczej regionu.

Najwięcej do zyskania mają projekty kompleksowe, partnerskie (np. w klastrach), wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Regionu. W ramach niniejszego celu szczegółowego planowane jest wsparcie co najmniej 3 000 tysięcy przedsiębiorstw.

 

 

Data publikacji: 13.03.2014

Aktualności

 • Dotacje na projekty B+R w woj. Pomorskim

  08.01.2019

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej  przedsiębiorstw ( w ramach działania 1.1. Ekspansja... Więcej »

 • Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R

  24.07.2018

  Coraz większe zainteresowanie ulgą B+R Jak poinformowała Gazeta Prawna ulga podatkowa cieszy się coraz większym powodzeniem wśród przedsiębiorców. Za rok 2017 podatnicy CIT odliczyli ok 543... Więcej »

 • Kolejny sukces w ramach projektów badawczych

  15.05.2018

   Kolejny sukces w ramach projektów badawczych w woj. Pomorskim W rozstrzygniętym 11 maja br. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje” zostało... Więcej »

Zaufali nam