Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest European Projects Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Heleny 29, nr KRS: 0000323980.

Informujemy, że European Projects Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej „EuroPG”) dokłada intensywnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych, a także dąży do zgodności ich przetwarzania z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi wydanymi w związku z RODO, w tym  z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać: unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (określane jako „RODO”), a także polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
EuroPG z siedzibą w Gdańsku, jako Administrator Danych Osobowych zapewnia, że odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Celem dostosowania naszej firmy do wymogów przepisów prawa wprowadziliśmy zmiany w zakresie obowiązującej u nas Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz systemów informatycznych. Przeprowadziliśmy audyt naszych zasobów oraz procesów przetwarzania i sposobów ochrony danych osobowych, a także dokonaliśmy analizy ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych. Ulepszyliśmy zabezpieczenia organizacyjne, techniczne, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

W efekcie EuroPG przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, integralność i poufność, w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie, uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, z dbałością o prawidłowość tych danych, w konkretnych celach i nie „na zapas”, nie więcej i nie dłużej, niż potrzeba. EuroPG:

  1. Przetwarza dane osobowe w związku prowadzoną działalnością z zakresu usług doradztwa europejskiego i gospodarczego, na potrzeby kontaktów biznesowych, w związku z rekrutacją lub zatrudnieniem pracowników oraz realizacją umów z podmiotami współpracującymi (art. 6 ust. 1 b) i c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych może również mieć miejsce wówczas, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EuroPG (takich, jak marketing własnych usług), z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów EuroPG mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 f) RODO). EuroPG przetwarza dane osobowe także wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę w określonym celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na EuroPG jako Administratorze (art. 6 ust. 1 a), b) i c) RODO). EuroPG przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym ze względu na podstawę prawną i cel przetwarzania).
  2. Przetwarzane dane osobowe uzyskuje głównie od swoich klientów, kontrahentów, pracowników czy kandydatów do pracy. Pozyskane dane osobowe przekazuje wyłącznie pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom wspierającym EuroPG w realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie upoważnień lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie podmiotom, które zapewniają gwarancje posiadania lub wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  3. Realizuje ustawowe prawa osób, których dane dotyczą w zakresie prawa do uzyskania informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z EuroPG pod adresem e-mail: biuro@europg.pl
  4. Przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1, a więc: w zakresie realizacji zawartej z EuroPG umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych obciążających EuroPG – do czasu wypełnienia tych obowiązków; w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – do czasu usunięcia danych, w oparciu o zgłoszone przez tę osobę żądanie; w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów EuroPG – do czasu wypełnienia tych interesów bądź do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
  5. Nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@europg.pl.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez EuroPG narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.