Badanie i rozwój

Badania i rozwój to przyszłość

Na lata 2021-2027 przewidziano wielomiliardowe nakłady finansowe na prace B+R. Stymulowanie rozwoju gospodarczego, poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw łączących osiągnięcia nauki z biznesem, jest jednym z celów dotowania firm w najbliższych latach.

W 2020 r. nakłady na badania i rozwój w Polsce wyniosły 1,39 % PKB. Mimo to, polski sektor naukowy wciąż nie jest wystarczająco przygotowany do współpracy z przedsiębiorcami działającymi w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym. Polska potrzebuje nie tylko odkryć, wynalazków oraz patentów, ale także komercjalizacji wyników prac naukowych przez przedsiębiorstwa.

W związku z tym, w perspektywie 2021-2027 szczególny nacisk położony został na dotacje do projektów realizowanych wspólnie przez ośrodki naukowo-badawcze i przedsiębiorców. Takie wzmacnianie sektora B+R pozwoli budować potencjał naukowy dostosowany do potrzeb rynku.

Nowoczesna Gospodarka

Mając na względzie wzrost innowacyjności polskiej gospodarki stworzony został program operacyjny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tego programu dotowany będzie cały proces powstawania i wdrażania na rynek innowacji lub jego wybrane elementy.

Faza przygotowywania projektu

  1. Badanie przemysłowe, prace rozwojowe i demonstracyjne.
  2. Wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej.
  3. Sprzedaż innowacyjnych produktów/usług – również na rynkach zagranicznych.

Zakresy, których realizacja obejmuje wsparcie

  • Badania naukowe – podstawowe, stosowane lub przemysłowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).
  • Prace rozwojowe – technologiczno-projektowe i doświadczalne, polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego; także do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Kto może się ubiegać?

Z dostępnych funduszy mogą skorzystać przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące lub wspierające prowadzenie działalności B+R. Największe możliwości dotacji dostępne będą dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to grupa o olbrzymim potencjale, który wciąż jest niewystarczająco wykorzystywany do budowania konkurencyjnego w skali światowej biznesu.

Fundusze unijne ukierunkowane są głównie na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń powstałych w ten sposób technologii i rozwiązań do produkcji. Sektor MŚP może ubiegać się o dofinansowanie prac B+R samodzielnie lub w konsorcjach z innymi firmami, czy też jednostkami naukowo-badawczymi.

Wsparcie EuroPG

Nasze osiągnięcia i doświadczenie dotyczy pomocy w realizacji blisko 90 projektów B+R. Uwzględniały one różnorodny zakres prac badawczych w wielu sektorach, np.:

  • wytworzenie inteligentnego systemu wizyjnego do sterowania robotami przemysłowymi;
  • opracowanie technologii węzła wydechu z silników spalinowych dla łodzi;
  • budowa systemu wspierającego weryfikację stanu technicznego pojazdów;
  • stworzenie urządzenia do zdalnego nadzoru i ochrony rowerów;
  • opracowanie nowoczesnego systemu ppoż, o podwyższonej skuteczności.

Każdy projekt wiąże się z poszerzaniem wiedzy: korzystają na tym nie tylko uczestnicy projektu z ramienia firm i ośrodków naukowych (ucząc się od siebie nawzajem), ale także specjaliści EuroPG. Z każdym zrealizowanym projektem poznajemy coraz lepiej najrozmaitsze dziedziny naukowe, potrzeby naukowców i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie B+R. Podczas przygotowania i realizacji projektów służymy tą całą nabytą wiedzą oferując wsparcie naszym klientom.