Badanie i rozwój

Badania i rozwój to przyszłość

W latach 2014-2020 przewidziano wielomiliardowe nakłady finansowe na dotacje dla rozwoju sektora B+R. Główny celem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw łączących osiągnięcia nauki z biznesem.

W 2020 r. nakłady na badania i rozwój w Polsce mają wynieść aż 1,7 % PKB. Jednak polski sektor naukowy wciąż nie jest wystarczająco przygotowany do współpracy z przedsiębiorcami działającymi w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu międzynarodowym. Polska potrzebuje nie tylko odkryć, wynalazków oraz patentów, ale także komercjalizacji wyników prac naukowych przez przedsiębiorstwa.

W związku z tym, w perspektywie 2014-2020 szczególny nacisk położony został na dotacje do projektów realizowanych wspólnie przez ośrodki naukowo-badawcze i przedsiębiorców. Takie wzmacnianie sektora B+R pozwala budować potencjał naukowy dostosowany do potrzeb rynku.

Inteligentny Rozwój

Mając na względzie wzrost innowacyjności polskiej gospodarki stworzony został program operacyjny – Inteligentny Rozwój (PO IR). W ramach PO IR dotowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy.

Faza przygotowywania projektu

  1. Badanie przemysłowe, prace rozwojowe i demonstracyjne.
  2. Wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej.
  3. Sprzedaż innowacyjnych produktów/usług.

Zakresy, których realizacja obejmuje wsparcie

  • Badania naukowe – podstawowe, stosowane lub przemysłowe (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).
  • Prace rozwojowe – technologiczno-projektowe i doświadczalne, polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego; także do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Kto może się ubiegać?

Z dostępnych funduszy mogą skorzystać przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu, prowadzące lub wspierające prowadzenie działalności B+R. Największe możliwości dotacji dostępne będą dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest to grupa o olbrzymim potencjale, który wciąż jest niewystarczająco wykorzystywany do budowania konkurencyjnego w skali światowej biznesu.

Fundusze unijne ukierunkowane są głównie na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń powstałych w ten sposób technologii i rozwiązań do produkcji. Sektor MŚP może ubiegać się o dofinansowanie prac B+R samodzielnie lub w konsorcjach z innymi firmami, czy też jednostkami naukowo-badawczymi.

Wsparcie EuroPG

Nasze osiągnięcia i doświadczenie:

  • realizacja blisko 80 projektów B+R;
  • różnorodny zakres prac badawczych w wielu sektorach  (np. wytworzenie inteligentnego systemu wizyjnego do sterowania robotami przemysłowymi, czy też opracowanie technologii węzła wydechu z silników spalinowych dla łodzi).

W takich projektach wszyscy stajemy się bogatsi w wiedzę. Nie tylko uczestnicy projektu z ramienia firm i ośrodków naukowych ucząc się od siebie nawzajem, ale także specjaliści EuroPG z każdym zrealizowanym projektem znają coraz lepiej najrozmaitsze dziedziny naukowe, potrzeby naukowców i oczekiwania przedsiębiorców w zakresie B+R. Podczas przygotowania i realizacji projektów służymy tą całą nabytą wiedzą oferując wsparcie naszym klientom.