Dotacje na inwewstycje

Od drobnych potrzeb po wizjonerskie przedsięwzięcia

Zarówno zakończone, jak i trwające oraz zaplanowane okresy programowania przewidują wsparcie dla firm bezzwrotnymi środkami finansowymi sięgające łącznie miliardów złotych. W budżecie na lata 2014-2020, środki planowane do spożytkowania na ten cel, pochodzą z czterech głównych źródeł:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (na poziomie ogólnokrajowym);
 • Regionalnego Programu Operacyjnego (na poziomie województw);
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (głównie na poziomie lokalnym);
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (na poziomie ogólnokrajowym).

Głównym ich celem jest pobudzenie polskiej gospodarki i innowacyjności poprzez stymulowanie rozwoju instytucji i przedsiębiorstw, wspieranie badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz podnoszenie konkurencyjności całego sektora MŚP. Umożliwią one podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wdrożenia innowacji w skali województwa, kraju, a nawet świata.

Kto może się ubiegać?

Powyższe programy skierowane są przede wszystkim do sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wsparcie dla dużych firm w latach 2014-2020 zostało ograniczone wyłącznie do finansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz budowy infrastruktury niezbędnej przy prowadzeniu tychże prac.

Rodzaje wspieranych inwestycji

W celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności, przedsiębiorstwa mogą dokonać:

 • budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności;
 • wprowadzenia zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub zmiany w sposobie świadczenia usług,
 • nowocześnienia składników majątku trwałego niezbędnego do rozwoju działalności gospodarczej,
 • racjonalizacji logistyki sprzedaży towarów i usług.

Wydatki, które można sfinansować funduszami unijnymi

 1. Zakup środków trwałych, czyli niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
 2. Wydatki na roboty i materiały budowlane związane z budową lub dostosowaniem budynków i pomieszczeń do określonych wymogów danej branży.
 3. Nabycie nieruchomości zabudowanej (tj. budynku wraz z gruntem, na którym stoi) lub niezabudowanej bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem (zazwyczaj do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 4. Zakup lub leasing środków transportu niezbędnych do realizacji projektu (w ograniczonym zakresie).
 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji, czyli np. licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wsparcie EuroPG

Od początku funkcjonowania eksperci European Projects Group pozyskali dofinansowanie na realizację już ponad 500 projektów inwestycyjnych. Wśród naszych klientów znalazły się przedsiębiorstwa reprezentujące dziesiątki różnych branż, od sektora motoryzacyjnego/morskiego przez przemysł farmaceutyczny, a na branżach HVAC skończywszy.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie pracuje na korzyść naszych kolejnych zleceniodawców. Chętnie dzielimy się wiedzą oraz poszerzamy horyzonty, zarówno w trakcie przygotowania, jak i samej realizacji projektu.