Dotacje na inwestycje

Od drobnych potrzeb po wizjonerskie przedsięwzięcia

Zakończone, jak i trwające okresy programowania przewidują wsparcie dla firm bezzwrotnymi środkami finansowymi sięgające łącznie miliardów złotych. W budżecie przewidzianym na lata 2021-2027, środki planowane do spożytkowania na ten cel, pochodzą z nastepujących źródeł:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (na poziomie ogólnokrajowym);
 • Fundusze Europejskie dla Regionów (na poziomie województw);
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (głównie na poziomie lokalnym);
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (na poziomie ogólnokrajowym);
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (w wybranych województwach).

Głównym celem ww. programów jest pobudzenie polskiej gospodarki i innowacyjności. Będzie ono realizowane poprzez stymulowanie rozwoju instytucji i przedsiębiorstw, wspieranie badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz podnoszenie konkurencyjności całego sektora MŚP. Umożliwią one podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wdrożenia innowacji w skali województwa, kraju, a nawet świata.

Kto może się ubiegać?

Powyższe programy skierowane są przede wszystkim do sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Duże firmy w latach 2021-2027 również będą mogły korzystać z ww. możliwości, lecz jedynie w ograniczonym zakresie.

Rodzaje wspieranych inwestycji

W celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności, przedsiębiorstwa mogą dokonać:

 • budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności;
 • wprowadzenia zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub zmiany w sposobie świadczenia usług,
 • nowocześnienia składników majątku trwałego niezbędnego do rozwoju działalności gospodarczej,
 • racjonalizacji logistyki sprzedaży towarów i usług.

Wydatki, które można sfinansować funduszami unijnymi

 1. Zakup środków trwałych, czyli niezbędnego sprzętu, wyposażenia, urządzeń bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
 2. Wydatki na roboty i materiały budowlane związane z budową lub dostosowaniem budynków i pomieszczeń do określonych wymogów danej branży.
 3. Nabycie nieruchomości zabudowanej (tj. budynku wraz z gruntem, na którym stoi) lub niezabudowanej bezpośrednio związanej z celami projektu objętego wsparciem (zazwyczaj do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu).
 4. Zakup środków transportu niezbędnych do realizacji projektu (w ograniczonym zakresie).
 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji, czyli np. licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wsparcie EuroPG

Od początku funkcjonowania eksperci European Projects Group pozyskali dofinansowanie na realizację już blisko 550 projektów inwestycyjnych. Wśród naszych klientów znalazły się przedsiębiorstwa reprezentujące dziesiątki różnych branż, od sektora motoryzacyjnego/morskiego przez przemysł farmaceutyczny, a na branżach HVAC skończywszy.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie pracuje na korzyść naszych kolejnych zleceniodawców. Chętnie dzielimy się wiedzą oraz poszerzamy horyzonty, zarówno w trakcie przygotowania, jak i samej realizacji projektu.