Rozliczanie projektów UE

Usługa dla przedsiębiorstw, które podpisały już umowę o dofinansowanie unijne.

Minimalizujemy ryzyko niepowodzenia. Skracamy czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów. Odciążamy pracowników naszych klientów.

 • 97 % firm, z którymi współpracujemy na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej powierza nam również rozliczenie projektu.
 • Kolejne 2 % powraca do współpracy po kilku miesiącach realizacji projektu, stwierdzając, że rozliczenie przerasta możliwości czasowe, organizacyjne lub kompetencje ich personelu.

Rozliczamy także projekty przygotowywane i realizowane przez samych beneficjentów lub inne firmy konsultingowe.

W takiej sytuacji specjaliści EuroPG muszą zapoznać się z całą stworzoną już dokumentacją aplikacyjną, w tym harmonogramem, wskaźnikami oraz celami projektu. Często w takim wypadku od razu składane są wnioski o aneks do umowy, tak aby zminimalizować czas rozliczenia oraz zmaksymalizować pewność wypłaty środków.

Szczegółowy zakres współpracy

 • monitoring wytycznych, rozporządzeń skupiających się wokół procesu realizacji i rozliczenia projektów z przyznaną dotacją;
 • przygotowywania niezbędnych wyjaśnień do instytucji pośredniczącej w terminach wskazanych przez instytucję;
 • koordynowanie realizacji projektu poprzez:
  • doradztwo merytoryczne w zakresie procedur niezbędnych dotyczące prawidłowego przebiegu realizacji oraz rozliczenia projektu,
  • pomoc w przygotowaniu promocji projektu,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz nadzór nad procedurą wybrania wykonawców/dostawców w ramach przedmiotowego projektu,
 • sporządzenie wniosków o płatność:
  • zaliczkową,
  • pośrednią (w możliwie najszybszych terminach umożliwiających wypłatę transzy dofinansowania),
  • końcową (umożliwiając wypłatę dofinansowania oraz rozliczenie końcowe projektu),
 • konsultacje z zakresu realizacji projektu;
 • przygotowanie aneksów do umów o dofinansowanie.

Największą oszczędność daje doświadczenie.

Sukces w postaci podpisania umowy o dofinansowanie nie oznacza końca formalności, a samo wydatkowanie środków pieniężnych nie wystarczy do zamknięcia projektu. Należy jeszcze starannie się z nich rozliczyć. Część przedsiębiorców bagatelizuje ten etap, świętując sukces już po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Niestety taka nonszalancja często powoduje znaczne opóźnienia w uzyskaniu środków, a czasami nawet rozwiązanie umowy przez instytucję zarządzającą.

Przy rozliczaniu projektów trzeba uwzględnić skomplikowane procedury oraz skrupulatność jednostek sprawdzających wnioski o płatność. Wielokrotnie zmieniające się wytyczne i rozporządzenia nie ułatwiają procesu rozliczenia środków unijnych. Narażają przez to beneficjentów na obniżenie faktycznie wypłaconego dofinansowania.

Podczas realizacji projektu należy pamiętać o wielu zapisach umowy o dofinansowanie (np. o procedurze ofertowania, dotrzymywaniu terminów etapów, prawidłowym wydatkowaniu zaliczki). Nawet w przypadku przyswojenia tych warunków i monitorowania ich spełnienia, rozliczanie projektu unijnego jest mocno uciążliwe. Zwłaszcza przy braku doświadczenia, pochłania to wiele czasu i nerwów.

Najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne są projekty, na które wnioskodawca otrzymał finansowanie w formie zaliczki. Stosunkowo często zdarza się, że beneficjent rozliczający projekt samodzielnie lub obsługiwany przez niewystarczająco doświadczoną firmę konsultingową musi zwracać do instytucji zarządzających odsetki ze względu na nieprawidłowo wydatkowaną czy rozliczoną dotację unijną.

Wsparcie EuroPG

Nasze osiągnięcia i doświadczenie:

 • przygotowaliśmy około 5 000 wniosków o płatność,
 • dysponujemy szerokim doświadczeniem i wiedzą,
 • na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w regulacjach i jesteśmy gotowi do rozliczania kolejnych projektów.