Aktualności

1 września 2021

Nowe możliwości finansowania projektów – Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Początek zaplanowanej na lata 2021-2027 perspektywy finansowej UE przypada na okres pełen wyzwań związanych z niwelowaniem skutków pandemii. Wydarzenia z ostatnich miesięcy potwierdzają, że każde nasilenie zachorowań na COVID-19, zwłaszcza w okresach tzw. fal, negatywnie wpływa na sytuację przedsiębiorstw, instytucji oraz całego społeczeństwa. Pandemia wystawia na próbę stabilność finansową gospodarki i sprawność mechanizmów finansowych UE. Jako odpowiedź na powstałą sytuację uznać można opracowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Poniżej przedstawiamy główne założenia programu ukierunkowanego na pomoc dla firm i instytucji, stanowiącego szansę na przyspieszenie procesu powrotu do normalnych warunków funkcjonowania.

Celem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności jest złagodzenie gospodarczych oraz społecznych skutków pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw tak, aby stały się bardziej zrównoważone, odporne oraz lepiej przygotowane na wyzwania oraz możliwości związane z zielonymi i cyfrowymi przemianami. Wsparcie zostanie przeznaczone na projekty, które wpisują się w szeroko rozumiane reformy i inwestycje publiczne.

RRF ma charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego w ramach innych funduszy i programów unijnych. Musi być jednak z nimi spójny oraz skoordynowany. Warunkiem, który powinna spełnić Polska, aby możliwe było otrzymanie środków finansowych z RRF, jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Realizacja Krajowego Planu Odbudowy posłuży promowaniu spójności gospodarczej, społecznej oraz terytorialnej poprzez zwiększenie:

 • gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych;
 • zdolności dostosowawczych;
 • potencjału wzrostu gospodarczego;
 • łagodzeniu społecznych oraz gospodarczych skutków kryzysów.

KPO zakłada również wspieranie zielonej transformacji oraz przyczynianie się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i transformacji cyfrowej. W taki sposób interwencje realizowane poprzez Krajowy Plan Odbudowy wspierają Unię Europejską w zakresie wzrostu konwergencji społeczno-gospodarczej, odbudowy, promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, integracji gospodarek.

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje aspekty, które na celu mają stymulowanie inwestycji, wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie poprzez odbudowę inwestycji i promowanie zmian strukturalnych. Głównym celem KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest realizacja wszystkich komponentów oraz działań takich jak reformy oraz inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program skupia się na 6 europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności.

 1. Zielona transformacja,
 2. Transformacja cyfrowa
 3. Inteligentny oraz trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,
 4. Spójność społeczna i terytorialna,
 5. Opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna oraz instytucjonalna,
 6. Polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja oraz umiejętności.

Interwencje Krajowego Planu Odbudowy uzupełniają oraz rozszerzają działania doraźne oraz antyrecesyjne na rzecz sektorów oraz przedsiębiorców. W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska może skorzystać z 58,1 mld euro.

Adresatem proponowanych działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy są:

 • obywatele, w ramach programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększenia efektywności energetycznej budynków oraz powszechnego dostępu do Internetu;
 • przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikacje profilu działalności i odbudowę inwestycji, w sektorach, które najbardziej dotknęła pandemia (sektor turystyki, kultury, gastronomii oraz handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału inwestycji;
 • samorządy terytorialne, otrzymujące wsparcie m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu zapewniające czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne;
 • instytucje publiczne, które dostarczają podstawowe usługi społeczne takie jak zdrowie, edukacja, rynek pracy decydujące o poziomie jakości życia i perspektywach rozwojowych Polski;
 • podmioty spoza systemu administracji publicznej (np. podmioty społeczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe- NGOs), które korzystają ze wsparcia w zakresie realizowanych prze nie działań objętych interwencją Krajowego Planu Odbudowy.

O nadchodzących wydarzeniach związanych z wdrażaniem Krajowego Planu Odbudowy będziemy informowali na bieżąco. W celu określenia możliwości ubiegania się o wsparcie zapraszamy do kontaktu.

« Powrót