Aktualności

20 maja 2020

Program LIFE – finansowanie projektów ochrony środowiska i klimatu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w programie LIFE. Jest to ogólnowspólnotowy program UE dedykowany wspieraniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Typy projektów możliwych do sfinansowania w programie uzależnione są od podprogramu:

 1. Podprogram działań na rzecz środowiska, w tym:
  • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami;
  • Przyroda i różnorodność biologiczna;
  • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.
 2. Podprogram działań na rzecz klimatu, w tym:
  • Ograniczenie wpływu człowieka na klimat (łagodzenie skutków zmiany klimatu);
  • Dostosowanie się do skutków zmian klimatu;
  • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

oraz rodzaju inwestycji:

 1. „projekty pilotażowe” oznaczają projekty, w których zastosowana zostaje technika lub metoda nigdzie wcześniej niestosowana lub nietestowana, zapewniająca potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i która może zostać następnie zastosowana w podobnych sytuacjach na szerszą skalę;
 2. „projekty demonstracyjne” oznaczają projekty polegające na zastosowaniu w praktyce, testowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach;
 3. „projekty dotyczące najlepszych praktyk” oznaczają projekty, które stosują odpowiednie, efektywne pod względem kosztów i nowoczesne techniki, metody i podejścia, biorąc pod uwagę szczególny kontekst projektu;
 4. „projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji” oznaczają projekty mające na celu wspieranie komunikacji, rozpowszechnianie informacji i zwiększanie poziomu świadomości w zakresie podprogramów działań na rzecz środowiska i klimatu.

Podkreślono jednak, że nie jest to program z którego mogą być finansowane typowe inwestycje, takie jak np. biogazownie, farmy fotowoltaiczne, drogi czy też ośrodki edukacyjne. Nie mogą być finansowane również badania naukowe.

Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Projekty mogą być zatem realizowane zarówno przez jednostki samorządowe różnych szczebli, państwowe jednostki budżetowe, jednostki badawcze i naukowe, firmy oraz organizacje pozarządowe. Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania projektów realizowanych wspólnie przez kilka podmiotów, a także projektów międzynarodowych (realizowanych przez podmioty z różnych krajów UE).

Dofinansowanie:

Średnia wartość budżetu projektu LIFE wskazywana przez KE wynosi ok. 2 mln euro. W okresie 2018-2020 możliwe do uzyskania dofinansowanie ze środków unijnych wynosi do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Jedynie dla obszaru Przyroda i różnorodność biologiczna – do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (75% w przypadku projektów dotyczących ochrony siedliski gatunków priorytetowych).

Dodatkowo, polscy Wnioskodawcy planujący realizację projektu LIFE na obszarze Polski mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie pozwala uzupełnić budżet projektu nawet do 95% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentom LIFE Narodowy Fundusz oferuje również wsparcie w postaci pożyczek na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia oraz zapewnienie wkładu własnego.

Okres realizacji projektów:

W przypadku LIFE nie ma ograniczeń co do długości trwania projektu. Projekt powinien być zaplanowany tak, by czas jego trwania zapewniał osiągnięcie założonych celów. Zwykle jest to od 3 do 5 lat.

Koszty kwalifikowalne:

Jedynie część kosztów inwestycji (do 25% rzeczywistego kosztu wytworzenia) oraz zakupu sprzętu (do 50% kosztu zakupu) jest kosztem kwalifikowanym. Jedynie w obszarze Przyroda i różnorodność biologiczna koszty te mogą być w 100% kosztem kwalifikowanym, w przypadku gdy beneficjentem jest instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa. Podobnie w przypadku sprzętów zakupionych na potrzeby projektu kwalifikowalne są tylko koszty amortyzacji tych sprzętów w czasie trwania projektu do max. 50% kosztu jego zakupu. 100% kosztu zakupu może zostać pokryte wyłącznie w przypadku projektów z obszaru priorytetowego Przyroda i różnorodność biologiczna, w przypadku gdy beneficjentem jest instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa.

W projektach o charakterze innowacyjnym możliwe jest także przewidzenie produkcji prototypu. Prototyp to nowe urządzenie lub element infrastruktury, np. linia produkcyjna, specjalnie stworzone na potrzeby realizacji projektu, które do tej pory nie było komercyjnie wytwarzane oraz/lub nie jest dostępny jako produkt seryjny, a którego działanie zostanie przetestowane w ramach naszego projektu. W przypadku prototypów kwalifikowalne jest 100% kosztów zakupu materiałów, elementów sprzętów niezbędnych do ich produkcji oraz sam proces ich produkcji (np. koszty usług zewnętrznych niezbędnych w czasie jego konstrukcji).

Kategorie kosztów kwalifikowalnych obejmują:

 • Bezpośrednie koszty osobowe – długoterminowi pracownicy projektu zatrudniani na podstawie umów zlecenia lub umów o pracę;
 • Koszty podróży i utrzymania – wszystkie koszty podróży pracowników projektu;
 • Koszty wsparcia zewnętrznego – wszystkie usługi wykonywane przez firmy lub na podstawie umów cywilnoprawnych – ta kategoria kosztów nie może stanowić więcej niż 35% całkowitego budżetu projektu (przekroczenie tej wartości wymaga solidnego uzasadnienia);
 • Koszty infrastruktury – koszty infrastruktury budowanej w ramach projektu, przy ograniczeniu kwalifikowalności do 25% wartości wydatku;
 • Koszty sprzętu – koszty sprzętów zakupionych w czasie projektu, przy ograniczeniu kwalifikowalności do 50% wartości wydatku;
 • Koszty prototypu – infrastruktura oraz/lub sprzęt stworzony po raz pierwszy na potrzeby projektu, który nie był przedtem komercjalizowany oraz/lub nie jest dostępny w produkcji seryjnej;
 • Koszty materiałów zużywalnych – zakup, produkcja lub naprawa wszystkich sprzętów i produktów, które nie są wpisywane do wykazu środków trwałych;
 • Pozostałe koszty – wszystkie koszty nie mieszczące się w poprzednich kategoriach – np. tłumaczenia, materiały upowszechniające projekt, audyt projektu, koszty gwarancji bankowej, opłaty konferencyjne;
 • Koszty pośrednie (overheads), tj. np. koszty utrzymania biura, szczególnie jeśli biuro wykorzystywane jest także poza projektem, koszty nieprzewidzianych wcześniej podróży, koszty materiałów biurowych etc. – do 7% kosztów kwalifikowalnych projektu, koszty, które nie muszą być rozliczane w ramach raportów.

Terminy naboru: uzależniony jest od konkretnego podprogramu.

Z uwagi na skomplikowany charakter zarówno samych projektów, jak i procesu ubiegania się o środki, zapraszamy podmioty zainteresowane do kontaktu w możliwie najszybszym terminie.

« Powrót